மூடுக

ஆதார் அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்ய

  • ஆதார் பதிவு
  • ஆதார் நிலை சரிபார்க்க
  • ஆதார் பதிவிறக்கம்
  • ஆதார் விவரங்களை புதுப்பித்தல்
  • புதுப்பித்த விண்ணப்ப நிலையை சரிபார்க்க
  • ஆதார் எண் / மின்னஞ்சல் /கைப்பேசி எண் சரிபார்ப்பு
  • உடற்கூறு பதிவுகளை மூடுதல்/ திறத்தல்
  • ஆதார் – வங்கி கணக்கு இணைத்தல் நிலையை சரிபார்க்க
  • ஆதார் அங்கீகார வரலாறு
  • மெய்நிகர் ID உருவாக்குதல்

மேலும் பல…

பார்க்க: https://eaadhaar.uidai.gov.in

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம்

பங்களா ஷாஹிப் ரோட் ஹோல் மார்கட் புதுதில்லி-110001
இடம், இருப்பிடம் : ஹோல் மார்கட் | மாநகரம் : புதுதில்லி | அஞ்சல் குறியீடு : 11001