மூடுக

MGNREGA-2005

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புச் சட்டம் – 2005
ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்
இந்திய அரசு

 

 

Date

Details

12/05/2023

Working Shed-3

08/05/2023

Working Shed-1

04/05/2023

Paver Block

Check Dam

Single Layer WBM Road

Working Shed-2

27/04/2023

Individual/Community Dug Well

Farm Pond

24/04/2023

Moringa Nursery

11/04/2023

Community Soak Pit