மூடுக

வருவாய் துறை – பணியாளர் பட்டியல் – 2024

வருவாய் துறை – பணியாளர் பட்டியல் – 2024
பணியாளர் பட்டியல்
வட்டாட்சியர் பார்க்க (1 MB)
துணை வட்டாட்சியர் பார்க்க (985 KB)
இரண்டாம் நிலை கணக்கர் பார்க்க (236 KB)
முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பார்க்க (3.6 MB)
இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பார்க்க (3 MB)
தட்டச்சர் பார்க்க (2.3 MB)
தொலைபேசி இயக்குபவர் பார்க்க (231 KB)
சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பார்க்க (307 KB)
ஈப்பு ஓட்டுநர் பார்க்க (414 KB)
பதிவுரு எழுத்தர் பார்க்க (420 KB)
அலுவலக உதவியாளர் பார்க்க (3 MB)
மசால்சி பார்க்க (218 KB)
தோட்டக்காரர் பார்க்க (285 KB)