மூடுக

வருவாய் துறை – பணியாளர் பட்டியல் – 2021

வருவாய் துறை – பணியாளர் பட்டியல் – 2021
பணியாளர் பட்டியல்
பொருளடக்கம் – அணிந்துரை பார்க்க (851 KB)
வட்டாட்சியர் பார்க்க (1.1 MB)
துணை வட்டாட்சியர் பார்க்க (972 KB)
இரண்டாம் நிலை கணக்கர் பார்க்க (89 KB)
முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பார்க்க (2.7 MB)
இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பார்க்க (1.8 MB)
தட்டச்சர் பார்க்க (580 KB)
தொலைபேசி இயக்குபவர் பார்க்க (54 KB)
சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பார்க்க (58 KB)
ஈப்பு ஓட்டுநர் பார்க்க (360 KB)
பதிவுரு எழுத்தர் பார்க்க (291 KB)
அலுவலக உதவியாளர் பார்க்க (595 KB)
இரவு காவலர் பார்க்க (308 KB)
மசால்சி பார்க்க (130 KB)
முடிவுரை பார்க்க (1 MB)