மூடுக

வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்து மத்திய அரசு பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கூடுதல் செயலாளர் அவர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/12/2021
field inspection

விருதுநகர் மாவட்டம் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்து விருதுநகர் முன்னேற விழையும் மாவட்டத்திற்கான மத்திய அரசின் பொறுப்பு அதிகாரிஃ மத்திய அரசு பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கூடுதல் செயலாளர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார் (PDF 100 KB)

field inspection

field inspection