மூடுக

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/11/2021
District Development Coordination Monitoring Committee

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழுக் கூட்டம் (PDF 221 KB)